Termes i Condicions d'úsTITULARITAT DEL PORTAL

Mar Joaquín del Río, amb domicili en Ctra de Campins s / n (Can Reberté), 08470-Sant Celoni i amb CIF 46683524X, és la titular del portal http://www.tejoloquehilo.es (en endavant el Portal i / o la Botiga) i posa aquest portal a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes i ofertes de Mar Joaquín del Río, així com permetre l'adquisició dels productes oferts per Mar Joaquín del Río a través del portal.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES

Les presents Condicions Generals d'Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació, i / o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació així les relacions comercials que sorgeixin entre Mar Joaquín del Río i els usuaris del Portal. Per la navegació pel Portal i / o per la utilització dels serveis inclosos en la Botiga de Mar Joaquín del Río, vostè. Adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació, com la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes de la Botiga, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que si escau regeixin l'adquisició dels béns o la prestació dels serveis, així com, si s'escau, a les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició dels productes o la prestació dels serveis.

Mar Joaquín del Ríopodrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació exposades en el Títol III següent, i / o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la Botiga per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita a la Botiga oa l'adquisició de qualssevol béns oferts en la Botiga.

TÍTOL II: "CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL"

Aquestes Condicions Generals s'aplicaran a l'adquisició de béns i / o la prestació dels serveis oferts al Portal, si bé aquestes últimes activitats addicionalment, se sotmetran tant a aquestes Condicions Generals d'Ús, com a les condicions generals de contractació aplicables, i les condicions particulars, que, si s'escau, hi pugui haver.

PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ DE HIPERENLLAÇOS

Tots els continguts que es mostren a la Botiga i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de Mar Joaquín del Río o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Sistema On-Line.

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Mar Joaquín del Río o dels titulars corresponents.

No es podrà establir cap vincle a la Botiga des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de Mar Joaquín del Río.

RESPONSABILITAT DE MAR JOAQUIN DEL RIO

Mar Joaquín del Río, únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Botiga quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa. L'Usuari reconeix i accepta que la utilització de la Botiga, així com l'adquisició dels productes en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva sencera responsabilitat.

Mar Joaquín del Río no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Mar Joaquín del Río, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control de la Botiga i que no siguin atribuïbles a Mar Joaquín del Río; (iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres contingut de la Botiga que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a Mar Joaquín del Río, degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

Mar Joaquín del Río no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Botiga. En particular Mar Joaquín del o no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent .

OBLIGACIONS DE L'USUARI

Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, si escau les Condicions Particulars que fossin d'aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en la Botiga i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar la Botiga de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Mar Joaquín del Río, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització de la Botiga, així com en la prestació dels serveis a: (i ) En el cas de registrar, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ia mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Botiga, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ; (iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Botiga, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Mar Joaquín del Río, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de Mar Joaquín del Río o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (iv) a custodiar adequadament el "Nom d'Usuari" i la "Contrasenya", com elements identificadors i habilitadors per a l'accés als Serveis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat per els danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a Mar Joaquín del Río, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'Usuari" i / o la "contrasenya" per un tercer; (v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de la Botiga, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través de la Botiga per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la Botiga o en la utilització de qualsevol dels serveis de la Botiga, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol una altra manera; (vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Mar Joaquín del Río, els seus proveïdors o tercers; (viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

COMUNICACIONS

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre Mar Joaquín del Río i l'Usuari, aquests hauran, bé per correu electrònic (enviat un missatge a info@tejoloquehilo.es) o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Ctra de Campins s / n (Can Reberté), 08470-Sant Celoni (Barcelona). Les comunicacions de Mar Joaquín del Río a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la Botiga. L'Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la Botiga, i / o l'adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Manacor per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.CONDICIONS PER A LA VENDA ELECTRÒNICA ENTRE MAR JOAQUIN DEL RIO I ELS USUARIS "

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Aquestes condicions generals de contractació juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Mar Joaquín del Río, amb domicili en Ctra de Campins s / n (Can Reberté), 08470-Sant Celoni (Barcelona ) i amb CIF 46683524X i els tercers (en endavant "Usuaris") que contractin els productes oferts a través de la Botiga.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret 1906/1999 per qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

Per la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes de la Botiga, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal així com és el cas, a les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició.

Mar Joaquín del Río, informa que els tràmits per a efectuar l'adquisició de béns són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal.

Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació haurà d'efectuar segons les indicacions incloses en el Portal.

PRODUCTES OFERTS. SISTEMA DE COMPRA.

Els productes oferts en la Botiga, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. A part del preu, i abans de confirmar la comanda, apareixeran en pantalla el total de les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari, sempre per compte del comprador. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Mar Joaquín del Río es reserva el dret a decidir en cada moment, els productes que es continguin i s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. D'aquesta manera, Mar Joaquín del Río podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Botiga, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Així mateix Mar Joaquín del Río es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts a la Botiga.

Per a l'adquisició dels productes a la Botiga, Mar Joaquín del Río demanarà als usuaris que procedeixin a registrar, per a això aquests usuaris, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran de complimentar les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions, així com qualssevol altres que s'incloguin en les diferents pantalles de la Botiga: (i) Omplir el formulari electrònic que en cada moment aparegui a la Botiga seguint les instruccions indicades en el mateix. (ii) Pulsació de la icona / botó ACCEPTAR. (iii) Recepció en el compte de correu electrònic de l'Usuari de la conformitat del registre.

Un cop registrat l'Usuari, i per procedir a la compra de Productes, necessitareu afegir el producte que desitja adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a Mar Joaquín del Río, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com, si escau, de les Condicions Particulars existents. La compra s'entendrà efectuada en el domicili de Mar Joaquín del Río.

Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, Mar Joaquín del Río remetrà per correu electrònic a l'Usuari un comprovant de la compra. Així mateix, el Client podrà sol · licitar, i Mar Joaquín del Río enviarà la corresponent factura. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tindran validesa com factura.

Mar Joaquín del Río es reserva el dret de cancel · lar el nom d'usuari i la contrasenya, i per tant l'accés a la Botiga d'aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb Mar Joaquín del Río.

FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT I DESISTIMENT DE LES COMANDES.

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar de conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s'assenyalin en pantalla. Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, així com qualsevol altra que s'exigeixi en pantalla.

Mar Joaquín del Río s'obliga a lliurar els béns comprador per l'Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics), en el termini indicat per a cada producte i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d'enviament urgent seran també a càrrec del comprador.

Les devolucions hauran de ser sol · licitades en un termini màxim de 5 dies des de la recepció de la comanda via correu electrònic a pedidos@tejoloquehilo.es amb Assumpte "Devolució", indicant els motius pels que retorna l'article

Després d'aquest termini Mar Joaquín del Río no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

L'Usuari / Comprador disposarà d'un termini de cinc (5) dies naturals per a resoldre la compravenda, sempre que la pròpia naturalesa del bé adquirit ho permeti. El termini de cinc dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel comprador dels béns comprats. En tot cas, s'entendrà que el comprador ha conegut el dret de desistiment des de l'entrada a la Botiga, que exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què s'efectuï la comanda. Les devolucions de les comandes s'hauran de tramitar a través del correu electrònic pedidos@tejoloquehilo.es per tal d'instrumentalitzar la recollida de la comanda al seu domicili. Mar Joaquín del Río tornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, descomptant la despesa de recollida estipulat a la web en un termini no superior a trenta dies, un cop verificat l'estat de la mercaderia. No obstant tot l'exposat anteriorment, queda exclòs el dret de desistiment i / o resolució en aquells casos en què, per la pròpia naturalesa dels béns objecte d'adquisició, sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la corresponent reclamació dels danys i perjudicis soferts.

La mercaderia s'ha de lliurar al nostre transportista en perfecte estat, empaquetada en un embolcall tancat i segellat que cobreixi el seu embalatge original. Si l'enviament fos per compte del client ha d'arribar igualment al nostre magatzem perfectament identificat.

Si el producte fos defectuós, Mar Joaquín del Río es responsabilitzarà de realitzar la substitució del producte, sense cap despesa per al client. Si el client volgués la resolució del contracte, se li descomptarien les despeses de recollida.

Si el producte arribarà en mal estat per causa del transport l'usuari haurà d'indicar en albarà del transportista i remetre un correu electrònic a pedidos@tejoloquehilo.es dins de les 24 hores de la seva recepció per fer la reclamació. Després d'aquest termini Mar Joaquín del Río no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

Mar Joaquín del Río disposa de fulls de reclamacions a disposició del consumidor (Decret 152/2001 de 13 de Setembre de la CAM).

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR.

El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució

Aquest lloc web fa servir galetes per a us exclusiu de la botiga.